Make your own free website on Tripod.com

 

用情最深

第一名 巨蟹座 第七名
第二名 金牛座 第八名 牧羊座
第三名 雙魚座 第九名 射手座
第四名 獅子座 第十名 天秤座
第五名 處女座 第十一 水瓶座
第六名 天蠍座 第十二 雙子座