Make your own free website on Tripod.com

 

數數花朵

除了花自己o既意思外,原來花o既數量有都有唔同o既意思,下次要花俾人o既時候,記住除o左睇花o既本意外,仲要睇睇花o既數量。


1朵 :你是我的唯一 25朵 :沒有猜忌
2朵 :你儂我儂 30朵 :不需言語的愛
3朵 :我愛你 33朵 :我愛你三生三世
4朵 :誓言、承諾 36朵 :我心屬於你
5朵 :無誨 44朵 :至死不渝
6朵 :順利 50朵 :無誨的愛
7朵 :喜相逄尸 56朵 :吾愛
8朵 :彌補 57朵 :吾愛吾妻
9朵 :堅定的愛 66朵 :情場順利,真愛不變
10朵 :完美的你十全十美 77朵 :有緣相逢
11朵 :一心一意 88朵 :用心彌補
12朵 :心心相印 99朵 :長相守
13朵 :暗戀 100朵 :百頭皆老,百年好合
15朵 :守住你的人 101朵 :唯一的愛
16朵 :成長的喜悅 108朵 :求婚
17朵 :好聚好散 111朵 :無盡的愛
19朵 :一生守候 144朵 :愛你生生世世
20朵 :此情不渝 365朵 :天天想你
21朵 :最愛 999朵 :天長地久
22朵 :雙雙對對、生生世世 1001朵 :直到永遠
24朵 :思念